Czym jest ocena zagrożenia wybuchem?

zagrożenie wybuchem - ocena

Działalność prowadzona przez niektóre przedsiębiorstwa wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstania wybuchu. Odnosi się to przede wszystkim do tych firm, które magazynują lub korzystają z wybuchowych substancji chemicznych, na przykład z paliw płynnych lub gazu ziemnego. Takie firmy, w myśl obowiązujących przepisów prawa, zobowiązane są do określenia stref zagrożonych wybuchem, w tym do przygotowania specjalnego dokumentu określającego poczynione przez nich starania, by zapobiec powstaniu wybuchu oraz w zminimalizowaniu jego potencjalnych skutków. Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem oraz dokument ocena zagrożenia wybuchem to zatem jedne z podstawowych obowiązków ciążących na wszystkich przedsiębiorcach, którzy magazynują lub w korzystają z substancji chemicznych, które mogą prowadzić do powstania mieszanin wybuchowych, co owocuje ryzykiem powstania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy.

ocena zagrożenia wybuchem
Ocena zagrożenia wybuchem to obowiązek regulowany przepisami prawnymi

Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest ważne nie tylko ze względów czysto praktycznych, ale także ze względów prawnych. Z jednej strony taki dokument pozwala bowiem jasno określić istniejące ryzyko i wskazać ewentualne sposoby na zminimalizowanie takiego zagrożenia. Z drugiej strony jest dokumentem wymaganym przez obowiązujące prawo, który chroni pracodawcę przed konsekwencjami kontroli i ogranicza możliwe konsekwencje w momencie rzeczywistego zaistnienia wybuchy. Gdy przedsiębiorca dysponuje określonym dokumentem może łatwo wykazać, że przedsięwziął odpowiednie kroki do ograniczenia ryzyka powstania atmosfery wybuchowej i zrobił wszystko co możliwe, by zminimalizować jej skutki. Ocena zagrożenia wybuchem po części zdejmuje zatem z przedsiębiorcy odpowiedzialność za ewentualny wybuch, oczywiście pod warunkiem, że sama ocena została przygotowana w prawidłowy sposób i przedsiębiorca dochował wszelkiej staranności, by ograniczyć ryzyko powstania wybuchu.

Profesjonalna ocena zagrożenia wybuchem powinna być wykonana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, która zna się na obowiązujących przepisach prawa, przede wszystkim prawa z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Na szczęście obecnie nie brakuje podmiotów, które zajmują się przygotowaniem tego typu analiz. Takie firmy prócz wspomnianej oceny zagrożenia wybuchem zwykle mogą przygotować także inne potrzebne w działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej dokumenty techniczne. Takimi dokumentami może być chociażby kompleksowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem lub szczegółowa instrukcja przeciwpożarowa. Firma dysponująca odpowiednio przygotowaną dokumentacją techniczną staje się firmą lepiej chronioną na wypadek zaistnienia nieprzewidywalnego zdarzenia losowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *