Dobór silnika do platformy dla niepełnosprawnych

Odpowiedni dobór silnika elektrycznego do napędu platformy dla niepełnosprawnych jest najistotniejszym zagadnieniem napędu elektrycznego dla konfigurowanego urządzenia tego typu.

Przy doborze silnika chodzi o możliwie dokładne zestawienie wszystkich warunków, jakim ma odpowiadać silnik. Przede wszystkim ustala się dane znamionowe silnika podawane na tabliczce znamionowej, w którą powinien być zaopatrzony każ­dy silnik. Do danych tych należą: rodzaj prądu, napięcie, moc, liczba obrotów na minutę, a przy silnikach prądu przemiennego także częstotliwość i współczynnik mocy. Oprócz tych danych należy jeszcze rozpatrzyć warunki, w jakich silnik ma pracować.

Warunki pracy silników:

– na pewno charakter sieci, do której silnik ma być przyłączony, a więc sieć publiczna czy też wewnętrzna. Chodzi oczywiście ograniczenie prądu rozruchu, napięcie sieci z uwzględnieniem przewidywanych jego odchyleń od wartości znamionowej.

– dane określające charakter platformy dla niepełnosprawnych, w której silnik będzie pracował i sposób jego ustawienia i warunki występujące w pomieszczeniu czyli: wilgoć, pył, gazy wybuchowe.

– charakterystyka układu napędowego — przebieg obciążenia, rodzaj  pracy — ciągła,  dorywcza,  przerywana,  częstość włączeń, prędkość obrotowa — stała, zmienna z podaniem zakresu regulacji, warunki rozruchowe, hamowanie, zmiana kierunku obrotów.

– sprzęgnięcie silnika — bezpośrednie z podaniem rodzaju sprzęgła, napęd pasowy czy też przekładnia zębata, wymiary wału napędowego, położenie wału.

– obsługa silnika, rodzaj sterowania, zabezpieczeń.

 Dodatkowo przy wyborze silnika należy brać pod uwagę istnie­jące normy i przepisy, dobierać typy silników podane w katalo­gach producenta.

Napięcie silnika dobiera się do napięcia istniejącego w istniejącej sieci elektrycznej.

Dobór parametrów silnika

Ważnym zadaniem jest dobór mocy znamionowej silnika oraz prędkości obrotowej. Instalacja silnika o nieprawidłowo do­branej mocy może stać się przyczyną dodatkowych strat energii, a co za tym idzie zbędnych kosztów. Przykładowo instalacja sil­nika indukcyjnego zbyt dużej mocy pociągnie za sobą jego pracę o małej sprawności i przy niskim współczynniku mocy. Przy biegu jałowym tak dobranego silnika straty są również większe, a war­tość współczynnika mocy może spaść do 0,2. Natomiast odwrotnie zainstalowanie silnika zbyt małej mocy może być przyczyną częstych przerw w pracy silnika na skutek odłączenia go przez urządzenia zabezpieczające albo w braku właściwie wyregulowanych zabez­pieczeń może nastąpić przegrzanie silnika i jego uszkodzenie.

Dlatego moc znamionowa silnika powinna być tak dobrana, by w da­nych warunkach pracy silnik nie nagrzewał się nadmiernie i by moment maksymalny silnika był większy od momentu maksymal­nego przewidywanego obciążenia silnika. Ten drugi warunek prze­widuje dodatkową właściwość czyli przeciążalność, jaką powinien mieć dobrany silnik.

Prędkość obrotowa silnika, w przypadku,kiedy wał silnika ma być bezpośrednio sprzęgnięty z wałem maszyny napędzanej, po­winna być możliwie bliska prędkość obrotowej maszyny napędza­nej czyli w tym przypadku platformy dla niepełnosprawnych, a więcej informacji tutaj. Jeżeli występują trudności w dobraniu odpowiedniej pręd­kości obrotowej silnika ze względu na znaczną różnicę w stosun­ku do prędkości obrotowej napędzanej platformy, stosuje się prze­kładnię zębatą lub pasową, której przełożenie ma się równać sto­sunkowi prędkości obrotowych silnika i maszyny napędzanej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *