Łącza selsynowe w maszynach piekarniczych

Maszyny piekarnicze to urządzenia, które składają się z wielu pracujących segmentów, których praca często musi być zsynchronizowana z tego powodu w niektórych typach maszyn piekarniczych instaluje się łącza selsynowe.

Zasada działania łącza selsynowego

Łącze selsynowe to układ urządzeń wirujących przeznaczonych do synchronicznego sprzężenia elektrycznego dwóch odległych od siebie osi mechanicznych. Umożliwiają one: przenoszenie na odległość określonego przesunięcia kątowego, zdal­ne dokonywanie pomiarów, utrzymywanie zgodnego synchronicz­nego biegu różnych maszyn wirujących. Łącze selsynowe składa się zazwyczaj z dwóch części  nadaj­nika i odbiornika i są one połączone ze sobą elektrycznie, nadajnik przekazuje odbiornikom określone sygnały. Łącza selsynowe wy­konuje się na prąd stały i przemienny.

Przykładem łącza selsynowego na prąd stały może być urzą­dzenie służące do przekazywania na odległość przesunięcia kątowego .

Nadajnikiem jest pierścień podobny do komutatora maszyn prądu stałego, a odbiornikiem stojan z trzema parami biegunów magnetycznych oraz wirnik wykonany z miękkiego żelaza. Na­dajnik i odbiornik są połączone ze sobą wg ustalonego schematu i przyłączone do źródła napięcia prądu stałego.

Pierścień nadajnika składa się zazwyczaj z 9 działek miedzianych prze­dzielonych izolacją. Do tych działek są doprowadzone przewody łączące nadajnik z odbiornikiem. Uzwojenia elektromagnesów sto­jana odbiornika są połączone w ten sposób, że płynący przez nie prąd wytwarza na biegunach przeciwległych różnoimienną biegu­nowość magnesów. Pomiędzy elektromagnesami jest umieszczony wirnik.

Napędzana dźwignia nadajnika, składająca się z dwóch ramion, jest przyłączona do zacisku źródła energii zasilającego urządze­nie. Podczas ruchu dźwigni rolki r na jej krańcach toczą się po po­wierzchni wewnętrznej działek nadajnika. Przy położeniu prąd płynie od zacisku przez dźwi­gnię, działki do linii łączącej i uzwojenie biegunów i do zacisku. Wzbudzony strumień magnetyczny biegunów spowoduje ustawienie się wirnika wzdłuż linii magnetycz­nych strumienia, a więc tak, by opór magnetyczny między parą wzbudzonych biegunów był najmniejszy.

W momencie kiedy po pewnym czasie końce dźwigni zetkną się z działkami wówczas zostanie wzbudzony strumień magnetyczny biegu­nów, wimik obróci się i zajmie położenie wzdłuż osi strumie­nia. W ten sposób nastąpi obrót wirnika o 60°, przekazywanie ruchu odbywa się więc skokami.

Przez odpowiednią konstrukcję można uzyskać przesunięcie o 30° albo nawet ruch ciągły wirnika.

Jeden nadajnik może obsługiwać kilka odbiorników

Podstawową zasadę działania łącza selsynowego na prąd przemienny najlepiej rozpatrzyć na przykładzie dwóch jednakowych pierścieniowych silników asynchronicznych trójfazowych połączonych ze sobą wg odpowiedniego schematu jaki stosowany jest w układach maszyn piekarniczych, które można zobaczyć tutaj.

Uzwojenia stojanów są przyłączone do wspólnej sieci trójfazo­wego prądu przemiennego, a powstające w nich wirujące pola magnetyczne wywołują w uzwojeniach wirników jednakowe siły elektromagnetyczne o zgodnych fazach. Pierścienie obu wirników są połączone ze sobą w ten sposób, że zwroty indukujących się w wirnikach siły elektromagnetyczne. są skierowane przeciw sobie, przez co one równoważą się wzajemnie. Wobec tego w uzwojeniach wirników nie płyną żadne prądy.

W takim układzie jeżeli w silniku potraktowanym jako nadajnik, wirnik zosta­nie obrócony o pewien kąt, to w każdej fazie wirnika siły elektromagnetycznej wyprzedzi o ten sam kąt siły elektromagnetycznej w wirniku drugim Pod wpły­wem powstałej w poszczególnych fazach różnicy geometrycznej tych sił elektromagnetycznych w uzwojeniach wirników popłyną prądy, które wywołują momenty obrotowe na obwodzie wirnika dzia­łający w kierunku zmniejszenia kąta i na obwodzie wirnika obracający go w tym samym kierunku, w jakim został obrócony wirnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *